Privacyverklaring

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Connect to Smile vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt?

Connect to Smile vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u hebt aangegeven lid te willen worden of zijn van Connect to Smile vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Connect to Smile vzw hebt verstrekt.

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw leeftijd

Connect to Smile vzw publiceert ook bepaalde foto’s van activiteiten op de website. Deze zijn enkel voor sfeerbeelden en er is geen bedoeling tot viseren van bepaalde personen. Mocht een bepaalde foto toch te uitdrukkelijk een bepaalde persoon in beeld brengen die dit niet wenst, mag altijd de vraag tot verwijderen van de desbetreffende foto gesteld worden aan . We zullen dan deze foto zo spoedig mogelijk verwijderen.

Waarom heeft Connect to Smile vzw deze gegevens nodig?

Connect to Smile vzw verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor het bevestigen en/of verlengen van het lidmaatschap.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens opgeslagen door Connect to Smile vzw?

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien een bestaand lidmaatschap niet verlengd wordt.
Na het beëindigen van een lidmaatschap blijft u op vrijwillige basis onze mails ontvangen. U kan zich steeds op een automatische manier uitschrijven hiervan. Hiervoor worden uw basisgegevens opgeslagen tot u wenst deze niet meer te ontvangen.

Delen met anderen

Connect to Smile vzw deelt onder geen beding uw gegevens met een andere partij, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Connect to Smile vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door de hosting provider, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie kan gebruikt worden om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar 
We zullen zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van maximaal vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen onder deze voorwaarden:

  • Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ik ze heb verzameld.
  • Wanneer we je persoonsgegevens enkel hebben verzameld op basis van jouw toestemming.
  • Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.
  • Wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
  • Wanneer je persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Beveiligen

Connect to Smile vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Connect to Smile vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

www.connecttosmile.com is een website van Connect to Smile vzw.

Maatschappelijke zetel:
Gervoort 11
2491 Olmen

Ondernemingsnummer BE 063 088 651 5